Cải cách rượu vang pháp

Hệ thống phân loại rượu của Pháp đã được sửa đổi từ năm 2006, với một hệ thống mới hoàn toàn được áp dụng vào năm 2012. Hệ thống mới bao gồm ba loại thay vì bốn, vì sẽ không có loại tương ứng với VDQS từ năm 2012. Các loại mới là:

  • Vin de France một loại rượu để bàn về cơ bản thay thế Vin de Table, nhưng cho phép ghi rõ loại nho và rượu nho cổ điển trên nhãn.
  • Chỉ định Indication géographique protégée (IGP), một loại trung gian về cơ bản thay thế Vin de Pays.
  • Appellation d’origine Protégée (AOP), loại cao nhất về cơ bản thay thế rượu AOC.

Những thay đổi lớn nhất sẽ nằm trong danh mục Vin de France và rượu vang VDQS, loại rượu này cần phải đủ tiêu chuẩn là rượu vang AOP hoặc bị hạ cấp xuống danh mục IGP. Đối với các loại rượu AOC trước đây, việc chuyển sang AOP sẽ chỉ có nghĩa là những thay đổi nhỏ đối với thuật ngữ của nhãn, trong khi tên thực tế của bản thân các tên gọi sẽ không thay đổi. Mặc dù không có loại rượu mới nào được bán trên thị trường theo tên cũ từ năm 2012, nhưng những chai rượu đã có trong chuỗi phân phối sẽ không được dán nhãn lại.

Bài viết mới nhất

10 Best Malware Review

There are a variety of numerous types of antivirus software out there. This 10 very best antivirus review evaluates 12 of them that will help

Xem thêm »

Data Room Application

Data room software provides the capacity to organize, show, and retail store data. Various data space software solutions uses ease of use in mind. A

Xem thêm »